KhammaouneTVC

Thursday, 08 August 2013 10:02

      

ວິໃສທັດ (VISION)

        ວິທະຍາໄລເຕັກເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາທີ່ກ້າວໝ້າ ຕອບສະໝອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງແຂວງ

 ພາລະກິດ (MISSION) 

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນຂົງເຂດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະສິ

ກຳ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ

   

ຄຳຂວັນ (Slocan)

ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

You are here: Home ກ່ຽວກັບ ວຕວ ວິໄສທັດ