KhammaouneTVC

Thursday, 08 August 2013 10:02

      ວິໃສທັດ (VISION)

 

   ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນເປັນແຫຼ່ງກໍ່ສ້າງກຳລັງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

 ພາລະກິດ ຫລື ໜ້າທີ່ຂອງວິທະຍາໄລ (MISSION) 

- ກໍ່ສ້າງແຮງງານ,ກຳມະກອນເຕັກນິກ,ນັກວິຊາການ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ

             ປັດຊະຍາຂອງວິທະຍາໄລ (Colleges PHILOSOPHY)

-ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

 
You are here: Home ກ່ຽວກັບ ວຕວ ວິໄສທັດ