KhammaouneTVC

Thursday, 08 August 2013 10:02

      ວິໃສທັດ (VISION)

-ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ສະໜອງນັກວິຊາການທີ່ມີຄູນນະພາໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດແຮງງານທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ

 ພາລະກິດ ຫລື ໜ້າທີ່ຂອງວິທະຍາໄລ (MISSION) 

 - ກໍ່ສ້າງກຳມະກອນວິຊາຊີບ, ວິຊາຊີບຊຳນານງານ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຜະລິດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ແລະບໍລິການສັງຄົມ

             ປັດຊະຍາຂອງວິທະຍາໄລ (Colleges PHILOSOPHY)

-ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

 
You are here: Home ກ່ຽວກັບ ວຕວ ວິໄສທັດ