KhammaouneTVC

Super User

Super User

1.ທ່ານ. ເກດສະໜາ ສານີໃຊ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

2.ທ່ານ. ກອງຄຳ ໄຊຍະວົງ  

3.ທ່ານນາງ. ລັດສະໝີ ບຸນສີພົມ

4. ທ່ານ ອຸດສະກອນ ໃຊຍະວົງ

I. ການກຳນົດໜ້າວຽກພະແນກວິທະຍາສາດພື້ນຖານ

1. ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

1) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ.

2) ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ.

3) ຄຸ້ມຄອງຄູ-ອາຈານພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຂອງຕົນ.

4) ວັດຜົນປະເມີນຜົນ.

5) ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ

A. ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍວິຊາການຂອງພະແນກ.

1) ນຳພາໜ່ວຍວິຊາຂອງຕົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຮອບດ້ານ.

2) ສ້າງຊຸດການສອນ, ສືການຮຽນ-ການສອນ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງບົດສອນ.

3)ຕິດຕາມການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນໜ່ວຍວິຊາຂອງຕົນ.

4) ລາຍງານຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳພາກຮຽນ, ປະຈຳປີທີ່ຂຶ້ນກັບໜ່ວຍວິຊາຂອງຕົນ.

5) ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

6) ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກເປັນປົກກະຕິ.

7) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

B.ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂອງພະແນກ.

1) ຄຸ້ມຄອງຂຶ້ນບັນຊີເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ.

2) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຕຳລາຮຽນ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນຂອງພະແນກ.

3) ບໍລິການແຈກຈ່າຍວັດສະດຸ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ.

4) ກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຢ່າງເປັນປະຈຳ.

5) ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກເປັນປົກກະຕິ.

6) ຊ່ວຍ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍວິຊາ. 

7) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

Thursday, 10 October 2013 08:48

ພະແນກວິຊາການ

1. ນ.ພູນວິໄລ ຈູມມະນີ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

2. ນ.ອິນທະເນດ ພົມມະທັດ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)

3. ນ. ແສງຕາວັນ ວົງພະຈັນ

4. ນ. ພະນົມພອນ ສັງທອງເພັດ

5. ທ.ພູລິດເດດ ຟອງສະເດັດ

6. ນ. ສົມສະໄໝ ພົງວິໄລ

7. ທ. ບຸດສະດີ ທອງສະຫວັດ

8. ນ. ວິໄລວັນ ໄຊຍະໂວຫານ

I. ການກຳນົດໜ້າວຽກພະແນກວິຊາການະເມີນຜົນ.

A. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

1) ຈັດຕັ້ງຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນຂອງທຸກໆສາຂາວິຊາ ແລະ ລະບົບການຮຽນ.

2) ຈັດສັນຫ້ອງຮຽນ,ຫ້ອງເຝຶກງານ,ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

3) ຈັດຕັ້ງການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ (ປະຈຳເດືອນ, ພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຊຸດຮຽນ).

4) ສັງລວມບົດສະຫລຸບຂອງຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຂຶ້ນຫ້ອງສອນຂອງຄູ, ໂດຍສົມທົບກັບສາຍວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5) ສົມທົບກັບຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ສາຂາວິຊາເພື່ອສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ປຶ້ມຕິດຕາມຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາປະຈຳຊຸດຮຽນ.

6) ຄຸ້ມຄອງການຂຶ້ນທະບຽນ, ສຳເນົາ, ເອກະສານທາງດ້ານວິຊາການ.

7) ຕິດຕາມການຈ່າຍຄ່າທະບຽນ ແລະ ຄ່າຮຽນຂອງນັກສຶກສາ.

8) ສັງລວມ ແລະ ປະກາດຜົນການປະເມີນການຮຽນປະຈຳພາກຮຽນ,ປີຮຽນ ແລະ ຊຸດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຮັບຊາບ.

9) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ໃບຄະແນນແລະ ປະກາສະນິຍະບັດຕາມໂຄງການຫລັກສູດທັງໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

10) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກວິຊາການ.

11) ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮ່ວມໂມງສອນແລະ ການຄົ້ນຄວ້າບົດສອນຂອງຄູທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ.

12) ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫລັກສູດ ທຸກໆ ສາຂາວິຊາ ທັງໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

13) ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້, ທາບທາມ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການລົງຝຶກງານຕາມໂຄງການຫຼັກສູດ.

14) ສົມທົບກັບຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ຄະນະໜ່ວຍວິຊາກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງແຜນການເກັບໜ່ວຍກິດ ແລະ ດັດແກ້ Grade.

15) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການ¬ມອບໝາຍຂອງພະແນກຄູ້ມຄອງ

B. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫລັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ກາສອນ.

1) ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວິຊາການປະຈຳສົກຮຽນ  (ປະຕິທິນການສຶກສາ).

2) ສ້າງລະບົບຕິດຕາມການປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກກສູດ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຂອງທຸກໆສາຂາວິຊາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ.

3) ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ງບົດສອນ, ສ້າງແຜນການສອນປະຈຳພາກຮຽນຕາມໂຄງການຫຼັກສູດ.

4) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງເນື້ອໃນໂຄງການັຫຼັກກສູດບາງລາຍວິຊາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຊົມໃຊ້ແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

5) ສ້າງແຜນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະໜ່ວຍວິຊາ, ສັບຊ້ອນຄູສອນແລະ ຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງສອນຂອງຄູ.

6) ຈັດຕັ້ງການຂຽນ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນຕາມໂຄງການຫລັກສູດ.

7) ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມປື້ມຄູ່ມືຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນຕາມໂຄງການຫລັກສູດ,ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

     8) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.Wednesday, 09 October 2013 22:20

ພະແນກບໍລິຫານ

1.ທ.ກົງວັນດີ ສຸລິຍະ (ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ)

2.ທ.ສົມສະອາດ ຈູນລະມະນີ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກນບໍລິຫານ),

3.ທ.ກົງມາພົມອະນຸວົງ,

4.ນ.ເພັດນິຍົມຜາວົງ,

5.ທ.ສົມບັດ ແສງສະຫວ່າງ

6..ທ.ກອງມາ ຂຸນພົມໄຊຍະແສງ,

7.ນ.ປະລິນຍາ ບົວລະພາທອງ

8.ນ.ຄໍາສິນ ພັນທະມາລາ

9. ນ. ສ້ອຍສຸດາ ແກ້ແກ່ນໃຈ

10. ນ ວິພາລັກ ໄຊໂກສີ

11. ທ. ພົງສະທອນ ສອນມັງຄະລະ

II. ການກຳນົດໜ້າວຽກພະນັກງານພະແນກບໍລິຫານ

A. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານຫ້ອງການ ແລະ ພິທີການ.

1) ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ.

2) ຕິດຕາມປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງທຸກໆ ໜ່ວຍງານພາຍໃນ ວິທະຍາໄລ.3) ປະຕິບັດວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ເອກະສານ, ຮັບຕ້ອນ, ໂທລະສັບ, ໂທລະສານແລະ ວຽກງານປະຊາສຳພັນ.

4) ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ, ການປະສານງານ, ການຈັດກອງປະຊຸມ, ການພົບປະ, ການນັດໝາຍ, ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັບແຂກລະດັບຕ່າງໆ.

5) ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ແລະ ວຽກງານພິທີການຕ່າງໆ.

6) ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກເພື່ອຮັບຊາບ.

7) ບໍລິຫານແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ (Hard ແລະ Soft Copy) ຢ່າງເປັນລະບົບ.

8) ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບ, ອະນາໄມ ແລະ ປະດັບປະດາຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນ້ຳ, ອາຄານສະຖາ¬ນທີ່ ລວມທັງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ຈຳເປັນ.

9) ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆ ທັງໃນແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.

10) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.

B. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານງົບປະມານການເງິນ

1) ຂື້ນແຜນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ດ້ານການເງິນປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.

2) ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕາມລະບຽບຫລັກການການເງິນ.

3) ສະຫລຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.

4) ເກັບກຳລາຍຮັບວິຊາການແລະ ເບີກຈ່າຍຕາມລະບຽບການ.

5) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຄັງເງິນສົດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

6) ແຈ້ງເງິນເດືອນ, ເບີກຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຮ່ວງອື່ນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ.

7) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານງົບປະມານຕາມແຜນການແຕ່ລະໄລຍະເປັນປົກກະຕິ.

8) ນຳໃຊ້ Software ເຂົ້າຊ່ວຍວຽກງານການເງິນການບັນຊີຢ່າງເປັນລະບົບ.

9) ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.

10) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.

C. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

1) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

2) ຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.

3) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍ.

4) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງຂະບວນການແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານ ແລະ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ.

D. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ.

1) ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍປ້ອງກັນເວນຍາມ.

2) ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເວນຍາມ.

3) ປະສານສົມທົບກັບກອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

1.           ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ

1. ທ່ານ ສົມຄິດ ວໍລະທຳ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

2. ທ່ານ ນາງ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)

3. ທ່ານ ນາງ ນວນມະນີ ພົງສະຫວັດ

4. ທ່ານ ແສງທອງ ໄຊຍະວົງ

5. ທ່ານ ນາງ ສຸກໃຈ ສານຸລາດ

6. ທ່ານ ນາງ ລາຕີ ຫົງສາຄຳ

    ທ່ານ ສົມຄິດ ວໍລະທຳ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ສືກສາອົບຮົມ ແລະ ນຳພາແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃນຫ້ອງການຂອງຕົນ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ  ພັກ-ລັດເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຕາມແຜນການ.
 • ນຳພາໜວ່ຍງານທີ່ສັງກັດໃນພະແນກຂອງຕົນຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການ.
 • ຕິດຕາມຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມກາວໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການ.
 • ສະເໜີຍ້ອງຍໍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ມີສິດຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການຍົກລະດັບຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ.
 • ພົວພັນ ແລະ ຂໍຄຳເຫັນຈາກຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສວ່ນຕ່າງໆ.
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການປະຈຳອາທິດຂອງຫ້ອງການ, ພ້ອມທັງສັງລວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການຂອງຫ້ອງການ.
 • ຄຸ້ມຄອງແຜນການດຳເນີນງານຂອງຫ້ອງການ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ.
 •  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະອຳນວຍການ.

ທ່ານ ນ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ    ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
 • ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນຂອງຫ້ອງການ.
 • ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ຮັບຜິດຊອບ ຮັກສາການແທນ ຕາມການມອບໝາຍ ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍ່ຢູ່.

 

ໜ່ວຍງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ທ່ານ ນາງ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ 

 • ສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ,ໄລຍະຍາວໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມວິໃສທັດ ແລະ  ພັນທະກິດຂອງວິທະຍາໄລ.
 • ສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະຍາໄລ ປີ, 10 ປີ, 20 ປີ ລວມມີອາຄານສະຖານທີ່ຫ້ອງການຫ້ອງ ຮຽນຫ້ອງຝຶກງານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.
 • ສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິໃຈຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບການສ້າງສາຂາອາຊີບໃໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມທ່າແຮງການ  ຂະຫຍາຍຂອງເສດຖະກິດລວມຂອງຊາດ.
 • ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງແຜນການຍົກລະດັບສາຂາອາຊີບທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕາມລຳດັບ.
 • ສ້າງແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ  
 • ສ້າງໂຄງການຮ່ວມພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 • ເພິ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.
 • ສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນ ແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ໜ່ວຍງານການຕະຫຼາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ທ່ານແສງທອງໄຊຍະວົງ

 • ສ້າງໂຄງການພັດທະນາການປະດິດສ້າງທາງດ້ານວິຊາການເຕັກນິກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
 • ຄົ້ນຄວ້າວິໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ກຸ່ມຊົມໃຊ້ແຮງງານຕາມຂະແໜງວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ.
 • ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ Internet Network, ການນຳໃຊ້ email ແລະ Website ຂອງວິທະຍາໄລໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
 • ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງການເປີດບໍລິການ Internet ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນແລະ ການຊອກຄົ້ນຂໍ້ມູນພັດທະນາວິຊາການ.
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ email  ແລະ Website  ຂອງວິທະຍາໄລເພື່ອການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາຍນອກ ແລະ ສາກົນ.
 •  ສ້າງໂຄງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ແຂ່ງຂັນສີມືຂອງຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ລະຫວ່າງສະຖານ   ອາຊີວະສຶກສາດ້ວຍກັນ.
 •  ພົວພັນກັບສະຖານປະກອບການເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ.
 •  ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມມາດຖານສີມື ແລະ ແຜນພັດທະນາໃນທຸກໆສາຂາອາຊີບລວມທັງມາດຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຖານສາກົນອື່ນໆ...
 •  ສ້າງໂຄງການກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກນະວັດຕະກຳອາຊີວະສຶກສາ.
 •  ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນແລະ ນອກຫ້ອງການຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງສະມຸດ

ທ່ານ ນ ນວນມະນີ ພົງສະຫັວດ

 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງວາລະສານແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆເພື່ອການໂຄສະນາວິທະຍາໄລ.
 • ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງຄ່ານິຍົມໃນກຸ່ມອາຊີບຕ່າງໆ.
 • ສ້າງແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກັບພາກສ່ວນທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະມຸດປະກອບເອກະສານຕຳລາວິຊາການສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄູອາຈານແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຢ່າງພຽງພໍ.
 • ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

 

 

Thursday, 08 August 2013 10:02

ວິໃສທັດ

      

ວິໃສທັດ (VISION)

        ວິທະຍາໄລເຕັກເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາທີ່ກ້າວໝ້າ ຕອບສະໝອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງແຂວງ

 ພາລະກິດ (MISSION) 

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນຂົງເຂດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະສິ

ກຳ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ

   

ຄຳຂວັນ (Slocan)

ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

ພິທີມອບ-ຮັບປະກາສະນິຍະບັດ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

 

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາລະດັບສູງ ລາວ-ໄທ ເພື່ອກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນ ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ສ ປ ປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2013

Thursday, 27 June 2013 08:53

ຫຼັກສູດ

ວິທະຍາໄລເເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສາມສ້າງ ໂດຍມີການຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານໃນການເຮັດໂຕະ - ຕັ່ງໄມ້ໃຜ່ ການສ້ອມແປງລົດໄຖນາ- ລົດຈັກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ບ້ານປົ້ງກິ່ວ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ມີພິທິສະຫຼຸບຜົນການຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2013

 

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍ ການອອກບັດນັກສືກສາ ແລະ ບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັນໃນວັນທີ 15 ພິດສະພາ 2013 ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ

You are here: Home ພາກວິຊາ ໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ ສາຂາໄອທີ Super User