KhammaouneTVC

Super User

Super User

Thursday, 27 June 2013 08:53

ຫຼັກສູດ

ວິທະຍາໄລເເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສາມສ້າງ ໂດຍມີການຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານໃນການເຮັດໂຕະ - ຕັ່ງໄມ້ໃຜ່ ການສ້ອມແປງລົດໄຖນາ- ລົດຈັກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ບ້ານປົ້ງກິ່ວ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ມີພິທິສະຫຼຸບຜົນການຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2013

 

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍ ການອອກບັດນັກສືກສາ ແລະ ບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັນໃນວັນທີ 15 ພິດສະພາ 2013 ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກຄັ້ງວັນທີ VI ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 26 ເມສາ 2013 ໄດ້ເປີດຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມ 

   ກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນ

Lao Standardization is a MS Office plug-in setup for the following utilities
ລວມມີ
•        Lao Unicode standardization  ແປງ Code Font
•        Lao line break ການຈັດຄຳ ຫລື ຊ່ວຍໃນການຈັດຫນ້າເອກະສານໃນ Word
•        Lao Spelling Checker ກວດສອບຄຳຜິດ
•        Lao Sorting utilities ການລຽນລຳດັບຄຳInstallation Prerequisite
Operating Systems:                Microsoft windows XP or later
Software Application:        Microsoft Office XP or later
Other:                                Microsoft .NET Framework 2 or later

ສ້າງໂດຍ
Information Technology Reseach Institute
ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແອັງຟ໋ອກມາຕິກ
National Authority for Science and Technology, Lao PDR
ອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ສ ປ ປ ລາວ

ດາວໂຫລດ

ການຟຶກອົບຮົມຄູແບບທະວີຄູນ(Multiplier Training System)ທີ່ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 07-18 ມັງກອນ 2013 ໄດ້ເປີດຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 7 ມັງກອນ 2013 ໂດຍໃນພິທີການເປີດງານດັ່ງກ່ວາໄດ້ມີຄະນະອຳນວນການໂຮງຮຽນເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ

 

ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1965  ແລະມີຊື່ວ່າ "ໂຮງຮຽນການຊ່າງຊົນນະບົດ "ເປີດສອນຫຼັກສູດວິຊາຊີບໃຫ້ຊາວບ້ານໃນສາຂາວິຊາ:ຊ່າງກໍ່ ແລະ ຊ່າງໄມ້.

ໃນປີ 1975 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກ" ໂຮງຮຽນການຊ່າງຊົນນະບົດ "ມາເປັນໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນຕົ້ນແຂວງຄຳມ່ວນ.
ເປີດສອນຫຼັກສູດວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ
(5+2) ໃນ 4 ສາຂາວິຊາຄື: ຊ່າງກໍ່,
ຊ່າງໄມ້ ,ຊ່າງຕັດຫຍິບ ແລະ ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ.

ໃນປີ 1997 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນຕົ້ນແຂວງຄໍາມ່ວນມາເປັນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ.
 ເຊີ່ງສອນຫຼັກສູດ
ປວຊ(8+3)ເຊື່ງມີ:4 ສາຂາຄື:ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ.
ໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດສອນ
2 ສາຂາວິຊາໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດຕື່ມອີກໃນປີ 2002.

ປີ 2007 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນມາເປັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ. ເຊີ່ງສອນຫຼັກສູດປວຊ (8+3) ເຊື່ງມີ 6 ສາຂາຄື:ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ຊ່າງໄຟຟ້າ, ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.ສອນຫຼັກສູດປວສ (11+2+1)ມີ 5 ສາຂາຄື: ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ,ຊ່າງໄຟຟ້າ, ສອນຫຼັກສູດປວສ(11+2)ມີ 4 ສາຂາຄື: ອາຫານ - ການໂຮງແຮມ, ຕັດຫຍິບຊ່າງໄມ້, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ.

ໃນປີ 2008 ສອນຫຼັກສູດປວຊ(11+2) ມີ4 ສາຂາ ຊ່າງໄມ້,  ຕັດຫຍິບ,ອາຫານການໂຮງແຮມ, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ.

ໃນປີ 2009 ເປີດສອນຫຼັກສູດ (11+2+1) ມີ4ສາຂາຄື: ໄຟຟ້າ,ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(IT) ແລະ ຊ່າງກໍ່ສ້າງ.

ໃນສົກຮຽນ 2011 ເປີດສອນຫຼັກສູດ (11+2+1) ມີ1ສາຂາຄື: ທ່ອງທ່ຽວ, ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ.

ໃນສົກຮຽນ 2013 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ໄດ້ຍົກລະດັບເປັນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນຕາມເລກທີ 1572/ສສກ.ຈຕ.13 ລົງວັນທີ 30/4/2013.

ໃນສົກ 2013-2014 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ.ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດ (9+3) ມີ 6 ສາຂາຄື: ຊ່າງໄມ້, ຕັດຫຍິບ, ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ,ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ, ໄຟຟ້າ, ບັນຊີ.

ເປີດສອນຫຼັກສູດ (12+2) ມີ 6 ສາຂາຄື: ຊ່າງໄມ້, ຕັດຫຍິບ, ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ.

ເປີດສອນຫຼັກສູດ (11+2+1) ມີ 6 ສາຂາຄື: ຊ່າງກໍ່ເຄຫະສະຖານ, ໄຟຟ້າ,ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(IT), ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ເປີດສອນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງ 1,5 ປີມີ 2 ສາຂາຄື: ໄຟຟ້າ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ.

Page 23 of 23