KhammaouneTVC

Super User

Super User

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກຄັ້ງວັນທີ VI ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 26 ເມສາ 2013 ໄດ້ເປີດຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມ 

   ກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນ

Lao Standardization is a MS Office plug-in setup for the following utilities
ລວມມີ
•        Lao Unicode standardization  ແປງ Code Font
•        Lao line break ການຈັດຄຳ ຫລື ຊ່ວຍໃນການຈັດຫນ້າເອກະສານໃນ Word
•        Lao Spelling Checker ກວດສອບຄຳຜິດ
•        Lao Sorting utilities ການລຽນລຳດັບຄຳInstallation Prerequisite
Operating Systems:                Microsoft windows XP or later
Software Application:        Microsoft Office XP or later
Other:                                Microsoft .NET Framework 2 or later

ສ້າງໂດຍ
Information Technology Reseach Institute
ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແອັງຟ໋ອກມາຕິກ
National Authority for Science and Technology, Lao PDR
ອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ສ ປ ປ ລາວ

ດາວໂຫລດ

ການຟຶກອົບຮົມຄູແບບທະວີຄູນ(Multiplier Training System)ທີ່ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 07-18 ມັງກອນ 2013 ໄດ້ເປີດຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 7 ມັງກອນ 2013 ໂດຍໃນພິທີການເປີດງານດັ່ງກ່ວາໄດ້ມີຄະນະອຳນວນການໂຮງຮຽນເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ

 

ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1965  ແລະມີຊື່ວ່າ "ໂຮງຮຽນການຊ່າງຊົນນະບົດ "ເປີດສອນຫຼັກສູດວິຊາຊີບໃຫ້ຊາວບ້ານໃນສາຂາວິຊາ:ຊ່າງກໍ່ ແລະ ຊ່າງໄມ້.

ໃນປີ 1975 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກ" ໂຮງຮຽນການຊ່າງຊົນນະບົດ "ມາເປັນໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນຕົ້ນແຂວງຄຳມ່ວນ.
ເປີດສອນຫຼັກສູດວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ
(5+2) ໃນ 4 ສາຂາວິຊາຄື: ຊ່າງກໍ່,
ຊ່າງໄມ້ ,ຊ່າງຕັດຫຍິບ ແລະ ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ.

ໃນປີ 1997 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນຕົ້ນແຂວງຄໍາມ່ວນມາເປັນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ.
 ເຊີ່ງສອນຫຼັກສູດ
ປວຊ(8+3)ເຊື່ງມີ:4 ສາຂາຄື:ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ.
ໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດສອນ
2 ສາຂາວິຊາໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດຕື່ມອີກໃນປີ 2002.

ປີ 2007 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນມາເປັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ. ເຊີ່ງສອນຫຼັກສູດປວຊ (8+3) ເຊື່ງມີ 6 ສາຂາຄື:ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ຊ່າງໄຟຟ້າ, ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.ສອນຫຼັກສູດປວສ (11+2+1)ມີ 5 ສາຂາຄື: ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ,ຊ່າງໄຟຟ້າ, ສອນຫຼັກສູດປວສ(11+2)ມີ 4 ສາຂາຄື: ອາຫານ - ການໂຮງແຮມ, ຕັດຫຍິບຊ່າງໄມ້, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ.

ໃນປີ 2008 ສອນຫຼັກສູດປວຊ(11+2) ມີ4 ສາຂາ ຊ່າງໄມ້,  ຕັດຫຍິບ,ອາຫານການໂຮງແຮມ, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ.

ໃນປີ 2009 ເປີດສອນຫຼັກສູດ (11+2+1) ມີ4ສາຂາຄື: ໄຟຟ້າ,ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(IT) ແລະ ຊ່າງກໍ່ສ້າງ.

ໃນສົກຮຽນ 2011 ເປີດສອນຫຼັກສູດ (11+2+1) ມີ1ສາຂາຄື: ທ່ອງທ່ຽວ, ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ.

ໃນສົກຮຽນ 2013 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ໄດ້ຍົກລະດັບເປັນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນຕາມເລກທີ 1572/ສສກ.ຈຕ.13 ລົງວັນທີ 30/4/2013.

ໃນສົກ 2013-2014 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ.ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດ (9+3) ມີ 6 ສາຂາຄື: ຊ່າງໄມ້, ຕັດຫຍິບ, ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ,ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ, ໄຟຟ້າ, ບັນຊີ.

ເປີດສອນຫຼັກສູດ (12+2) ມີ 6 ສາຂາຄື: ຊ່າງໄມ້, ຕັດຫຍິບ, ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ.

ເປີດສອນຫຼັກສູດ (11+2+1) ມີ 6 ສາຂາຄື: ຊ່າງກໍ່ເຄຫະສະຖານ, ໄຟຟ້າ,ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(IT), ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ເປີດສອນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງ 1,5 ປີມີ 2 ສາຂາຄື: ໄຟຟ້າ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ.

Page 22 of 22