KhammaouneTVC

Wednesday, 14 November 2018 08:16

ການຝຶກອົບຮົມ

ນັກຮຽນ C3 ສາຂາ: ການຕະຫລາດຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ພາຍໄຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ່ມແຂງວຽກວຽກງານອາຊີວະ ແລະ ແົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະທີ່ II (SSTVET) ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນເພື່ອກະກຽມເສັງຈົບວິຊາຄອມພີວເຕີ
Thursday, 18 October 2018 08:23

ການພັດທະນາ

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນ,ພາກວິຊາກະສິກຳ ກຳລັງມີການປຸງໂຄງລ່າງຢ່າງໜັກ
Tuesday, 16 October 2018 13:49

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ 12/10/2018 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ.ໄດ້ມີການປິດຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບລະດັບຕົ້ນ1. C1 ຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ(VELA)ເຊີ່ງມີທັງໝົດ 7ສາຂາເຊັ່ນ:ຕັດຫຍິບ,ແປງຈັກຂະໝາດນ້ອຍ,ອາຫານ, ຊ່າງໄມ້,ຊ່າງກໍ່,ປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດ ເຊີ່ງໃລຍະການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາສາມເດືອນເຄີ່ງ
Wednesday, 10 October 2018 08:30

ການຍ້ອງຍໍ

ໃນສົກຮຽນປີ 2017-2018 ຄູ-ອາຈານຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ຜູ່ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະຈຳປີ ໂດຍໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ
Wednesday, 26 September 2018 08:06

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ່ 25/09/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໜຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານແຫ່ງອາຊີບ ແລະການເຂົ້າເຖິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສຳລັບການຈ້າງງານໃຫ້ທຸລະກິດຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
Wednesday, 26 September 2018 08:00

ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ່ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ (NTPC)

ວັນທີ່ 25/09/2018 ທ່ານ ໂອລິເວຍ ດິດຼີ ຜູ່ອຳນວຍການໃຫ່ຍຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໃນຄະນະທີ່ ທ່ານ ມາຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່
Friday, 21 September 2018 08:01

ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ່ປະສົບໄຟ

ວັນທີ່ 20/09/2018 ຜູ່ອຳນວຍການ ແລະ ຄູອາຈານວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ນຳເງິນໄປຊ່ວຍເຫລືອມອບໃຫ້ ຄອບຄົວຂອງນັກສຶກສາ ພາກວິຊາກະສິກຳ ສາຂາ:ລ້ຽງສັດຜູ່ປະສົບໄຟຖືກໄຟໃໝ່ເຮືອນ ໃນວັນທີ 13/9/2018 ທີ່ ບ້ານ ນາຄອມ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ
Wednesday, 19 September 2018 08:56

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບປີຮຽນ 2017-2018 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 2018-2019

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບປີຮຽນ 2017-2018 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 2018-2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈັດຂື້ນວັນທີ່ 15-16/9/2018
Monday, 30 July 2018 08:56

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ່ 26/7/2018 ທີ່ອາຄານຮຽນສາຂາອາຫານການໂຮງແຮມຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ນັກຮຽນຝຶກອົບຮົມໃລຍະສັນ 3,5 ເດືອນ ໃນ 7 ສາຂາ ຄື: ຊ່າງກໍ່, ຊ່າງໄມ້, ອາຫານ, ຕັດຫຍິບ,ແປງຈັກຂະໜາດນ້ອຍ,ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ພາຍໄດ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ (VELA) ພວກເພິ່ນດີໃຈທີ່ໄດ້ຮັບບັດATM ກົດເບ້ຍລ້ຽງ (ຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈນຳພວກທ່ານ)
Wednesday, 04 July 2018 15:09

ແຈ້ງການເສັງຈົບຊັ້ນ

ແຈ້ງວິຊາສອບເສັງ, ເຖິງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍສົກປີ 2017-2018 ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ
Page 1 of 9
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ