KhammaouneTVC

Tuesday, 21 June 2016 09:43

ພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ

ພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນສາຂາ ປູກຝັງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ(VELA) ເລີ່ມ 3/3/2016-15/6/2016 ທີ່ ພາກວິຊາກະສິກຳ ເຂດດົງກະແສນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ່ 15/06/2016

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ