KhammaouneTVC

Monday, 26 December 2016 15:41

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບ ການສ້ອມແປງເຄື່ອງເຢັນ-ແອເຢັນ ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອູນຫະພູມໂລກຢ່າງຖືກວິທີ ລະ່ຫ່ວາງວັນທີ 20-22/12/2016

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ