KhammaouneTVC

Tuesday, 16 October 2018 13:49

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ 12/10/2018 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ.ໄດ້ມີການປິດຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບລະດັບຕົ້ນ1. C1 ຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ(VELA)ເຊີ່ງມີທັງໝົດ 7ສາຂາເຊັ່ນ:ຕັດຫຍິບ,ແປງຈັກຂະໝາດນ້ອຍ,ອາຫານ, ຊ່າງໄມ້,ຊ່າງກໍ່,ປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດ ເຊີ່ງໃລຍະການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາສາມເດືອນເຄີ່ງ

 

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຝຶກອົບຮົມ