KhammaouneTVC

Wednesday, 14 November 2018 08:16

ການຝຶກອົບຮົມ

ນັກຮຽນ C3 ສາຂາ: ການຕະຫລາດຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ພາຍໄຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ່ມແຂງວຽກວຽກງານອາຊີວະ ແລະ ແົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະທີ່ II (SSTVET) ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນເພື່ອກະກຽມເສັງຈົບວິຊາຄອມພີວເຕີ

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຝຶກອົບຮົມ