KhammaouneTVC

Friday, 30 November 2018 10:24

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ່ 30/11/2018 ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ມີການປິດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລະດັບສອງC2 ສາຂາ: ຕັດຫຍິບ ເຊິ່ງຝຶກອົບຮົມມາເປັນໄລຍະເວລາຫົກເດືອນ ແຕ່ວັນທີ່ 4/6/2018-30/11/2018 ເຊີ່ງເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ(VELA) ໄລຍະທີ່ 1 ,ໃນນັ້້ນມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ 38 ທ່ານ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຝຶກອົບຮົມ