KhammaouneTVC

Wednesday, 06 February 2019 08:40

ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫືລອ

ຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈນຳພາກວິຊາກົນຈັກ: ສາຂາລົດຍົນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ທີ່ໄດ້ລົດໃຫຍ່ 3 ຄັນມາຕື່ມເພື່ອເປັນອຸປະກອນ-ການຮຽນການສອນເຊິ່ງເປັນການອຸປະຖຳໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ(NTPC)

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫືລອ