Print this page
Monday, 06 May 2019 13:35

ການພັດທະນາ

ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາຜູ່ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ໃນສາຂາວິຊາ:ກໍ່ສ້າງ, ໄຟຟ້າ, ແລະ ຄູອາຊີວະສຶກສາ, ຜູ່ທີ່ຢາກເປັນຄູສອນ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ສະໜັກດ່ວນ...