KhammaouneTVC

Thursday, 09 May 2019 09:05

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 9/5/2019 ບັນຍາກາດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຜູ່ທີ່ຕ້ອງການຢາກເປັນຄູສອນທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໃນສາຂາອາຊີບ:ຊ່າງກໍ່ສ້າງ,ໄຟຟ້າ ແລະ ຄູອາຊີວະສຶກສາ

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການພັດທະນາ