KhammaouneTVC

Monday, 03 June 2019 15:50

ການພັດທະນາ

ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການປູກພື້ນຟູການຜະລິດກະສິກຳໃນສະຖານການສຶກສາ

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການພັດທະນາ