KhammaouneTVC

Friday, 09 August 2019 08:40

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 8/8/2019 ທີ່ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC)ໄດ້ມີການປະເມີນການປະບັດ MOU ໃນໄລຍະ ສາມປີ ຜ່ານມາລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ(KTVC) ແລະ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC) ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຄືນກິດຈະກຳ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການພັດທະນາ