Print this page
Sunday, 25 August 2019 06:56

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 23/08/2019 ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະວິຊາການ,ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ໂດຍເອົາ ສອງສາຂາເປັນຈຸດເລີມຕົ້ນ(ນຳລ່ອງ)ເຊັ່ນ: ສາຂາ ໄຟຟ້າ ໂຮງງານ ແລະ ສາຂາ ໄອທີ ນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຈະຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູເຕັກນິກວິ່ງ ໂດຍຮຽນຢູ່ລາວ 2ປີ ແລະ ຮຽນຢູ່ ຫວຽດ 2 ປີ ສາມາດຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ