KhammaouneTVC

Wednesday, 28 August 2019 09:43

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

ວັນທີ່ 27/08/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ່ມແຂງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ(SSTVET) ໃນສາຂາ:ຕັດຫຍິບ ເຊີ່ງການຝຶກອົບຮົມໃລຍະ 3 ເດືອນ,ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດຊັ້ນຕົ້ນ C1

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ