Print this page
Friday, 06 March 2020 10:56

ຂ່າວສານ

ວັນທີ່ 5/3/2020 ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນບ້ານດົງກະແສນ,ເມືອງທ່າແຂກ,ແຂວງຄຳມ່ວນ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB) ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໝ້າຂອງໂຄງການ SSTVET