KhammaouneTVC

Thursday, 18 June 2020 13:19

ການຮ່ວມມື

ວັນທິ່ 18/06/2020 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂຄງການເວັບໄດ້ມາປະເມີນສະຖານປະກອບການເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນແບບຄວບຄູ່

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຮ່ວມມື