KhammaouneTVC

Wednesday, 01 July 2015 14:10

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາຄະຫະກໍາ ສາຂາ ຕັດຫຍິບ

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາຄະຫະກໍາ ສາຂາ ຕັດຫຍິບ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ວັນທີ 25/6/2015

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາຄະຫະກໍາ ສາຂາ ຕັດຫຍິບ