KhammaouneTVC

Tuesday, 11 June 2019 15:56

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 10/6/2019 ທີ່ສູນຮຽນຮູ້ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ: ການລ້ຽງປາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເຂດເປົ້າໜາຍຊຸມຊົນເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ຈຳນວນ 30 ທ່ານ
Monday, 03 June 2019 15:50

ການພັດທະນາ

ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການປູກພື້ນຟູການຜະລິດກະສິກຳໃນສະຖານການສຶກສາ
Thursday, 30 May 2019 10:01

ການແຂ່ງຂັນສີມື

ວັນທີ່ 30/5/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ນັກສຶກສາພາກວິຊາໄຟຟ້າ, ສາຂາໄຟຟ້າເຕັກນິກໄດ້ແຂ່ງຂັນສີມືໃນຫົວຂໍ້:ການເດີນສາຍຕິດຕັ້ງວົງຈອນ ແສງສະຫ່ວາງ(ດອກໄຟ,ປັກສຽບດ້ວຍທໍ່ພີວີຊີ), ການເດີນສາຍຕິດຕັ້ງວົງຈອນ ແສງສະຫ່ວາງ(ດອກໄຟ,ປັກສຽບດ້ວຍກິບຫັດສາຍໄຟ)
Tuesday, 28 May 2019 15:44

ການຮຽນ-ການສອນ

ເຈັດແບບ,ເຈັດສະຕາຍ ແຊບໆແທ້, ອາຫານຂອງນັກສຶກສາ ປີທີ່ 1 ສາຂາ: ວິຊາ ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ
Tuesday, 21 May 2019 08:14

ການປະເມີນຄູ

ວັນທີ່ 20/05/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການປະເມີນຄູປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019ໃນການປະເມີນຄັ້ງນີ້ມີ 4 ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ:ຄູຫ້ອງການບໍລິຫານ,ຄູຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ,ຄູຫ້ອງການຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການພັດທະນາ, ຄູພາກວິຊາຄະຫະກຳ ,ສຳລັບຄູວິຊາສະເພາະໄດ້ປະເມີນ 16 ຕົວຊີ້ວັດ,ຄູວິຊາສະເພາະ ແລະ ບໍລິຫານໄດ້ປະເມີນ 17 ຕົວຊີ້ວັດ
Wednesday, 15 May 2019 16:26

ແບບສອບຖາມນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາ:ໄຟຟ້າ,ໄອທີ,ບໍລິຫານທຸລະກິດ(ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນສູງແລ້ວ) ນັກສຶກສາສາມາດ ກຣິກ ເຂົ້າຕອບໄດ້ ແລ້ວ ກຣິກ ສົ່ງເລີຍ

ແບບສອບຖາມນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາ:ໄຟຟ້າ,ໄອທີ,ບໍລິຫານທຸລະກິດ(ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນສູງແລ້ວ) ນັກສຶກສາສາມາດ ກຣິກ ເຂົ້າຕອບໄດ້ ແລ້ວ ກຣິກ ສົ່ງເລີຍ https://docs.google.com/forms/d/1G3EUtDaJGIbhTfdaMbOdmdY_PA2SIWVKyxEMEpKMWHk/edit
Wednesday, 15 May 2019 16:26

ເປີີດບັ້ນດຳເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນໜ່ວຍພັກພາກວິຊາ:ຊ່າງອຸດສາຫະກຳ

ວັນທີ່ 14/05/2019 ທີຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໝ່ວຍພັກພາກວິຊາອຸດສາຫະກຳໄດ້ມີການເປີດບັ້ນຊີວິດການເມືອງເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສາມຂັ້ນ, ເຊີ່ງເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນີກອນ ພົມວົງສາ ຫົວໜ້າຂະແໜງກໍ່ສ້າງພັກຈັດຕັ້ງແຂວງ ແລະ ມີບັນດາສຳມະຊິກພັກໃນໝ່ວຍທັງໜົດເຂົ້າຮ່ວມ
Thursday, 09 May 2019 09:05

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 9/5/2019 ບັນຍາກາດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຜູ່ທີ່ຕ້ອງການຢາກເປັນຄູສອນທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໃນສາຂາອາຊີບ:ຊ່າງກໍ່ສ້າງ,ໄຟຟ້າ ແລະ ຄູອາຊີວະສຶກສາ
Monday, 06 May 2019 13:35

ການພັດທະນາ

ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາຜູ່ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ໃນສາຂາວິຊາ:ກໍ່ສ້າງ, ໄຟຟ້າ, ແລະ ຄູອາຊີວະສຶກສາ, ຜູ່ທີ່ຢາກເປັນຄູສອນ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ສະໜັກດ່ວນ...
Wednesday, 24 April 2019 12:38

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ວັນທີ່ 24/4/2019 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງຜູ່ແທນ ແຂວງຕຽນຢານ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ່ແທນ ຂັ້ນສູງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ, ສ ປ ປ ລາວ ແລ້ວຄະນະຜູ່ແທນກໍ່ໄປຢາມຢາມພາກວິຊາກະສິກຳ, ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ