KhammaouneTVC

ພະແນກບໍລິຫານ

1.ທ.ກົງວັນດີ ສຸລິຍະ (ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ)

2.ທ.ສົມສະອາດ ຈູນລະມະນີ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກນບໍລິຫານ),

3.ທ.ກົງມາພົມອະນຸວົງ,

4.ນ.ເພັດນິຍົມຜາວົງ,

5.ທ.ສົມບັດ ແສງສະຫວ່າງ

6..ທ.ກອງມາ ຂຸນພົມໄຊຍະແສງ,

7.ນ.ປະລິນຍາ ບົວລະພາທອງ

8.ນ.ຄໍາສິນ ພັນທະມາລາ

9. ນ. ສ້ອຍສຸດາ ແກ້ແກ່ນໃຈ

10. ນ ວິພາລັກ ໄຊໂກສີ

11. ທ. ພົງສະທອນ ສອນມັງຄະລະ

II. ການກຳນົດໜ້າວຽກພະນັກງານພະແນກບໍລິຫານ

A. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານຫ້ອງການ ແລະ ພິທີການ.

1) ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ.

2) ຕິດຕາມປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງທຸກໆ ໜ່ວຍງານພາຍໃນ ວິທະຍາໄລ.3) ປະຕິບັດວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ເອກະສານ, ຮັບຕ້ອນ, ໂທລະສັບ, ໂທລະສານແລະ ວຽກງານປະຊາສຳພັນ.

4) ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ, ການປະສານງານ, ການຈັດກອງປະຊຸມ, ການພົບປະ, ການນັດໝາຍ, ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັບແຂກລະດັບຕ່າງໆ.

5) ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ແລະ ວຽກງານພິທີການຕ່າງໆ.

6) ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກເພື່ອຮັບຊາບ.

7) ບໍລິຫານແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ (Hard ແລະ Soft Copy) ຢ່າງເປັນລະບົບ.

8) ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບ, ອະນາໄມ ແລະ ປະດັບປະດາຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນ້ຳ, ອາຄານສະຖາ¬ນທີ່ ລວມທັງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ຈຳເປັນ.

9) ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆ ທັງໃນແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.

10) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.

B. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານງົບປະມານການເງິນ

1) ຂື້ນແຜນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ດ້ານການເງິນປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.

2) ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕາມລະບຽບຫລັກການການເງິນ.

3) ສະຫລຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.

4) ເກັບກຳລາຍຮັບວິຊາການແລະ ເບີກຈ່າຍຕາມລະບຽບການ.

5) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຄັງເງິນສົດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

6) ແຈ້ງເງິນເດືອນ, ເບີກຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຮ່ວງອື່ນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ.

7) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານງົບປະມານຕາມແຜນການແຕ່ລະໄລຍະເປັນປົກກະຕິ.

8) ນຳໃຊ້ Software ເຂົ້າຊ່ວຍວຽກງານການເງິນການບັນຊີຢ່າງເປັນລະບົບ.

9) ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.

10) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.

C. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

1) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

2) ຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.

3) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍ.

4) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງຂະບວນການແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານ ແລະ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ.

D. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ.

1) ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍປ້ອງກັນເວນຍາມ.

2) ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເວນຍາມ.

3) ປະສານສົມທົບກັບກອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

You are here: Home ພະແນກ ບໍລິຫານ