KhammaouneTVC

ພະແນກວິຊາການ

1. ນ.ພູນວິໄລ ຈູມມະນີ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

2. ນ.ອິນທະເນດ ພົມມະທັດ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)

3. ນ. ແສງຕາວັນ ວົງພະຈັນ

4. ນ. ພະນົມພອນ ສັງທອງເພັດ

5. ທ.ພູລິດເດດ ຟອງສະເດັດ

6. ນ. ສົມສະໄໝ ພົງວິໄລ

7. ທ. ບຸດສະດີ ທອງສະຫວັດ

8. ນ. ວິໄລວັນ ໄຊຍະໂວຫານ

I. ການກຳນົດໜ້າວຽກພະແນກວິຊາການະເມີນຜົນ.

A. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

1) ຈັດຕັ້ງຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນຂອງທຸກໆສາຂາວິຊາ ແລະ ລະບົບການຮຽນ.

2) ຈັດສັນຫ້ອງຮຽນ,ຫ້ອງເຝຶກງານ,ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

3) ຈັດຕັ້ງການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ (ປະຈຳເດືອນ, ພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຊຸດຮຽນ).

4) ສັງລວມບົດສະຫລຸບຂອງຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຂຶ້ນຫ້ອງສອນຂອງຄູ, ໂດຍສົມທົບກັບສາຍວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5) ສົມທົບກັບຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ສາຂາວິຊາເພື່ອສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ປຶ້ມຕິດຕາມຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາປະຈຳຊຸດຮຽນ.

6) ຄຸ້ມຄອງການຂຶ້ນທະບຽນ, ສຳເນົາ, ເອກະສານທາງດ້ານວິຊາການ.

7) ຕິດຕາມການຈ່າຍຄ່າທະບຽນ ແລະ ຄ່າຮຽນຂອງນັກສຶກສາ.

8) ສັງລວມ ແລະ ປະກາດຜົນການປະເມີນການຮຽນປະຈຳພາກຮຽນ,ປີຮຽນ ແລະ ຊຸດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຮັບຊາບ.

9) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ໃບຄະແນນແລະ ປະກາສະນິຍະບັດຕາມໂຄງການຫລັກສູດທັງໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

10) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກວິຊາການ.

11) ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮ່ວມໂມງສອນແລະ ການຄົ້ນຄວ້າບົດສອນຂອງຄູທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ.

12) ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫລັກສູດ ທຸກໆ ສາຂາວິຊາ ທັງໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

13) ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້, ທາບທາມ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການລົງຝຶກງານຕາມໂຄງການຫຼັກສູດ.

14) ສົມທົບກັບຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ຄະນະໜ່ວຍວິຊາກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງແຜນການເກັບໜ່ວຍກິດ ແລະ ດັດແກ້ Grade.

15) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການ¬ມອບໝາຍຂອງພະແນກຄູ້ມຄອງ

B. ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫລັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ກາສອນ.

1) ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວິຊາການປະຈຳສົກຮຽນ  (ປະຕິທິນການສຶກສາ).

2) ສ້າງລະບົບຕິດຕາມການປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກກສູດ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຂອງທຸກໆສາຂາວິຊາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ.

3) ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ງບົດສອນ, ສ້າງແຜນການສອນປະຈຳພາກຮຽນຕາມໂຄງການຫຼັກສູດ.

4) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງເນື້ອໃນໂຄງການັຫຼັກກສູດບາງລາຍວິຊາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຊົມໃຊ້ແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

5) ສ້າງແຜນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະໜ່ວຍວິຊາ, ສັບຊ້ອນຄູສອນແລະ ຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງສອນຂອງຄູ.

6) ຈັດຕັ້ງການຂຽນ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນຕາມໂຄງການຫລັກສູດ.

7) ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມປື້ມຄູ່ມືຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນຕາມໂຄງການຫລັກສູດ,ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

     8) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.You are here: Home ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ວິຊາການ