KhammaouneTVC

1.           ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ

1. ທ່ານ ສົມຄິດ ວໍລະທຳ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

2. ທ່ານ ນາງ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)

3. ທ່ານ ນາງ ນວນມະນີ ພົງສະຫວັດ

4. ທ່ານ ແສງທອງ ໄຊຍະວົງ  

    ທ່ານ ສົມຄິດ ວໍລະທຳ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ສືກສາອົບຮົມ ແລະ ນຳພາແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃນຫ້ອງການຂອງຕົນ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ  ພັກ-ລັດເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຕາມແຜນການ.
 • ນຳພາໜວ່ຍງານທີ່ສັງກັດໃນພະແນກຂອງຕົນຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການ.
 • ຕິດຕາມຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມກາວໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການ.
 • ສະເໜີຍ້ອງຍໍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ມີສິດຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການຍົກລະດັບຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ.
 • ພົວພັນ ແລະ ຂໍຄຳເຫັນຈາກຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສວ່ນຕ່າງໆ.
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການປະຈຳອາທິດຂອງຫ້ອງການ, ພ້ອມທັງສັງລວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການຂອງຫ້ອງການ.
 • ຄຸ້ມຄອງແຜນການດຳເນີນງານຂອງຫ້ອງການ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ.
 •  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະອຳນວຍການ.

ທ່ານ ນ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ    ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
 • ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນຂອງຫ້ອງການ.
 • ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ຮັບຜິດຊອບ ຮັກສາການແທນ ຕາມການມອບໝາຍ ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍ່ຢູ່.

 

ໜ່ວຍງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ທ່ານ ນາງ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ 

 • ສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ,ໄລຍະຍາວໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມວິໃສທັດ ແລະ  ພັນທະກິດຂອງວິທະຍາໄລ.
 • ສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະຍາໄລ ປີ, 10 ປີ, 20 ປີ ລວມມີອາຄານສະຖານທີ່ຫ້ອງການຫ້ອງ ຮຽນຫ້ອງຝຶກງານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.
 • ສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິໃຈຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບການສ້າງສາຂາອາຊີບໃໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມທ່າແຮງການ  ຂະຫຍາຍຂອງເສດຖະກິດລວມຂອງຊາດ.
 • ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງແຜນການຍົກລະດັບສາຂາອາຊີບທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕາມລຳດັບ.
 • ສ້າງແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ  
 • ສ້າງໂຄງການຮ່ວມພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 • ເພິ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.
 • ສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນ ແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ໜ່ວຍງານການຕະຫຼາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ທ່ານແສງທອງໄຊຍະວົງ

 • ສ້າງໂຄງການພັດທະນາການປະດິດສ້າງທາງດ້ານວິຊາການເຕັກນິກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
 • ຄົ້ນຄວ້າວິໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ກຸ່ມຊົມໃຊ້ແຮງງານຕາມຂະແໜງວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ.
 • ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ Internet Network, ການນຳໃຊ້ email ແລະ Website ຂອງວິທະຍາໄລໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
 • ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງການເປີດບໍລິການ Internet ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນແລະ ການຊອກຄົ້ນຂໍ້ມູນພັດທະນາວິຊາການ.
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ email  ແລະ Website  ຂອງວິທະຍາໄລເພື່ອການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາຍນອກ ແລະ ສາກົນ.
 •  ສ້າງໂຄງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ແຂ່ງຂັນສີມືຂອງຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ລະຫວ່າງສະຖານ   ອາຊີວະສຶກສາດ້ວຍກັນ.
 •  ພົວພັນກັບສະຖານປະກອບການເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ.
 •  ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມມາດຖານສີມື ແລະ ແຜນພັດທະນາໃນທຸກໆສາຂາອາຊີບລວມທັງມາດຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຖານສາກົນອື່ນໆ...
 •  ສ້າງໂຄງການກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກນະວັດຕະກຳອາຊີວະສຶກສາ.
 •  ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນແລະ ນອກຫ້ອງການຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງສະມຸດ

ທ່ານ ນ ນວນມະນີ ພົງສະຫັວດ

 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງວາລະສານແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆເພື່ອການໂຄສະນາວິທະຍາໄລ.
 • ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງຄ່ານິຍົມໃນກຸ່ມອາຊີບຕ່າງໆ.
 • ສ້າງແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກັບພາກສ່ວນທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະມຸດປະກອບເອກະສານຕຳລາວິຊາການສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄູອາຈານແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຢ່າງພຽງພໍ.
 • ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

 

 

You are here: Home ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການພັດທະນາ