KhammaouneTVC

1.           ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ

1. ທ່ານ ສົມຄິດ ວໍລະທຳ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

2. ທ່ານ ນາງ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)

3. ທ່ານ ນາງ ນວນມະນີ ພົງສະຫວັດ

4. ທ່ານ ແສງທອງ ໄຊຍະວົງ

5. ທ່ານ ນາງ ສຸກໃຈ ສານຸລາດ

6. ທ່ານ ນາງ ລາຕີ ຫົງສາຄຳ

    ທ່ານ ສົມຄິດ ວໍລະທຳ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ສືກສາອົບຮົມ ແລະ ນຳພາແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃນຫ້ອງການຂອງຕົນ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ  ພັກ-ລັດເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຕາມແຜນການ.
 • ນຳພາໜວ່ຍງານທີ່ສັງກັດໃນພະແນກຂອງຕົນຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການ.
 • ຕິດຕາມຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມກາວໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການ.
 • ສະເໜີຍ້ອງຍໍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ມີສິດຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການຍົກລະດັບຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ.
 • ພົວພັນ ແລະ ຂໍຄຳເຫັນຈາກຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສວ່ນຕ່າງໆ.
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການປະຈຳອາທິດຂອງຫ້ອງການ, ພ້ອມທັງສັງລວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການຂອງຫ້ອງການ.
 • ຄຸ້ມຄອງແຜນການດຳເນີນງານຂອງຫ້ອງການ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລ.
 •  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະອຳນວຍການ.

ທ່ານ ນ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ    ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
 • ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນຂອງຫ້ອງການ.
 • ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ຮັບຜິດຊອບ ຮັກສາການແທນ ຕາມການມອບໝາຍ ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍ່ຢູ່.

 

ໜ່ວຍງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ທ່ານ ນາງ ມະນີແກ້ວ ວໍລະກຸນ 

 • ສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ,ໄລຍະຍາວໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມວິໃສທັດ ແລະ  ພັນທະກິດຂອງວິທະຍາໄລ.
 • ສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະຍາໄລ ປີ, 10 ປີ, 20 ປີ ລວມມີອາຄານສະຖານທີ່ຫ້ອງການຫ້ອງ ຮຽນຫ້ອງຝຶກງານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.
 • ສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິໃຈຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບການສ້າງສາຂາອາຊີບໃໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມທ່າແຮງການ  ຂະຫຍາຍຂອງເສດຖະກິດລວມຂອງຊາດ.
 • ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງແຜນການຍົກລະດັບສາຂາອາຊີບທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕາມລຳດັບ.
 • ສ້າງແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ  
 • ສ້າງໂຄງການຮ່ວມພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 • ເພິ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.
 • ສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນ ແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ໜ່ວຍງານການຕະຫຼາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ທ່ານແສງທອງໄຊຍະວົງ

 • ສ້າງໂຄງການພັດທະນາການປະດິດສ້າງທາງດ້ານວິຊາການເຕັກນິກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
 • ຄົ້ນຄວ້າວິໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ກຸ່ມຊົມໃຊ້ແຮງງານຕາມຂະແໜງວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ.
 • ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ Internet Network, ການນຳໃຊ້ email ແລະ Website ຂອງວິທະຍາໄລໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
 • ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງການເປີດບໍລິການ Internet ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນແລະ ການຊອກຄົ້ນຂໍ້ມູນພັດທະນາວິຊາການ.
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ email  ແລະ Website  ຂອງວິທະຍາໄລເພື່ອການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາຍນອກ ແລະ ສາກົນ.
 •  ສ້າງໂຄງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ແຂ່ງຂັນສີມືຂອງຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ລະຫວ່າງສະຖານ   ອາຊີວະສຶກສາດ້ວຍກັນ.
 •  ພົວພັນກັບສະຖານປະກອບການເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ.
 •  ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມມາດຖານສີມື ແລະ ແຜນພັດທະນາໃນທຸກໆສາຂາອາຊີບລວມທັງມາດຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຖານສາກົນອື່ນໆ...
 •  ສ້າງໂຄງການກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກນະວັດຕະກຳອາຊີວະສຶກສາ.
 •  ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນແລະ ນອກຫ້ອງການຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງສະມຸດ

ທ່ານ ນ ນວນມະນີ ພົງສະຫັວດ

 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງວາລະສານແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆເພື່ອການໂຄສະນາວິທະຍາໄລ.
 • ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງຄ່ານິຍົມໃນກຸ່ມອາຊີບຕ່າງໆ.
 • ສ້າງແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກັບພາກສ່ວນທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະມຸດປະກອບເອກະສານຕຳລາວິຊາການສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄູອາຈານແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຢ່າງພຽງພໍ.
 • ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທັງໃນແລະ ນອກພະແນກຂອງຕົນ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

 

 

You are here: Home ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການພັດທະນາ